Fundacja
Bez-tytułu

  Celem projektu

  Celem projektu jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym wieku 18 lat i więcej z powiatów : gryfińskiego – gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, polickiego - gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, stargardzkiego – gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Stargard-miasto, Stargard-gmina, goleniowskiego – gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica i Gminy Miasto Szczecin.

  Adresaci

  Uczestnikami projektu jest 60 pełnoletnich osób, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: gryfiński, policki, stargardzki, goleniowski i Gminę Miasto Szczecin.

  Opis

  Działania projektowe

  Etap I –BILANS KOMPETENCJI

  Indywidualna oferta wsparcia i określenie możliwej ścieżki zawodowej dla każdego beneficjenta dokonana poprzez diagnozę jego sytuacji i sporządzenie bilansu kompetencji i indywidualnego planu działania. Etap I trwa 2 tygodnie, łącznie 80 godzin lekcyjnych
  Bilans kompetencji: indywidualne zdiagnozowanie form pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Fundacji

  Trzy formy zajęć:

  1. grupowe badania testowe za pomocą pakietu testów (określają potencjał osobisty, społeczny, zawodowy)
  2. zajęcia w grupie zadaniowej-praca w sytuacjach symulowanych, która ma nauczyć adaptacji w nowej sytuacji, rozwiązywaniu problemów, relacji interpersonalnych.
  3. zajęcia indywidualne, rozmowa, wspólne opracowanie profilu zawodowego, atuty i ograniczenia w zakresie kompetencji zawodowej do funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy.

  Celem tego etapu jest sporządzenie IPD ( indywidualny plan działania) i paszportu kompetencji na podstawie którego nastąpi zaprojektowanie dalszego etapu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości beneficjenta i przyjęcie go dalszego etapu projektu jakim jest symulacyjne przedsiębiorstwo PRACA.

  Na tym etapie beneficjenci otrzymują:

  – posiłek
  – zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej
  – ubezpieczenie NNW
  – paszport kompetencji i IPD

  Etap II: PRZEDSIĘBIORSTWO PRACA

  Przedsiębiorstwo PRACA – kompleksowe przygotowanie beneficjenta zmierzająca do wprowadzenia go na rynek pracy. Czas trwania – 9 tygodni.

  Miejsce: Szczecin, Al. W. Polskiego 69

  Celem udziału w przedsiębiorstwie PRACA jest poprawa samodzielności, uaktywnienie motywacji i potencjału wyłonionego podczas bilansu kompetencji.

  Opracowany zostanie harmonogram pracy oraz „program aktywizacja i integracja”

  W przedsiębiorstwie będą funkcjonowały trzy działy:
  1. dział marketingu/akwizycji
  2. dział produkcji
  3. dział administracyjno-organizacyjny

  Beneficjenci będą otoczeni w mirę potrzeb opieką psychologiczną, pedagogiczną, doradztwem dla osób uzależnionych, doradztwem prawnym, finansowym, wykorzystaniem autoprezentacji itp.

  Równolegle do pracy w firmie PRACA prowadzone będą:

  1. specjalistyczne szkolenia zawodowe niezbędne do zmiany sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy
  2. szkolenia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, grupowe i indywidualne
  3. zajęcia rozszerzające kompetencje:
  – obsługa komputera (20 h)
  – trening poszukiwania pracy, zdrowie, radzenie ze stresem, mobbing, zakładanie działalności gospodarczej, asertywność.
  – zajęcia ruchowe (2 razy w tygodniu)
  i inne stosownie do zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów.

  Beneficjenci na tym etapie otrzymują:

  – stypendium stażowe
  – posiłek (obiad)
  – zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej
  – ubezpieczenie NNW
  – możliwość uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe
  – możliwość podniesienia umiejętności społecznych i poprawę jakości życia poprzez szkolenia, doradztwo i wsparcie indywidualne i grupowe

  Etap III Staż w wybranym zakładzie pracy

  Staż w wybranym zakładzie pracy ma na celu stwierdzenie przydatności beneficjenta do wykonywania zawodu, poznanie specyfiki danej firmy i przypisanych do danego stanowiska zadań. Wykonywać będą powierzone przez pracodawcę czynności w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym 7h dziennie – 35 h na tydzień. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące.

  Beneficjent stażysta otrzymuje:

  – stypendium stażowe
  – ubezpieczenie NNW
  – praktyczny trening umiejętności zawodowych
  – możliwość otrzymania świadectwa/ certyfikatu-
  – pokrycie kosztów egzaminu
  – możliwość zatrudnienia

  Harmonogram

  1. Przedsiębiorstwo praca - zadanie 2 - grupa I szkolenia zewnętrzne - miejsce otrzymania wsparcia: - Al. Wojska Polskiego 69 od 23.04.2018 r. do 18.05.2018 r. w godz. 9.00-15.00 lub innych w zależności od potrzeb

  2. Bilans kompetencji - zadanie 1 - grupa I - miejsce otrzymania wsparcia: - Al. Wojska Polskiego 69 20.02-09.04.2018 r. w godz. 9.00-15.00

  REZULTATY:

  – 45 osób uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  – 26 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu,
  – min. 20 osób znajdzie zatrudnienie
  – min. 45 osób nabędzie kompetencje
  – osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  – osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  – osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik  efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  – osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Źródła finansowania wydatków

  – Środki wspólnotowe – 1 272 161,12 zł
  – środki krajowe (budżet państwa) – 149 666,01zł
  – prywatne 74 833,02 zł
  WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 496 660,15 zł

  DO POBRANIA