Fundacja TTP
fundusze_europejskie znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk Pomorze_Zachodnie_logo EU_EFS_rgb

  Celem projektu

  Celem projektu jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym wieku 18 lat i więcej z powiatów : gryfińskiego – gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, polickiego - gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, stargardzkiego – gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Stargard-miasto, Stargard-gmina, goleniowskiego – gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica i Gminy Miasto Szczecin

  Adresaci

  Uczestnikami projektu jest 60 pełnoletnich osób, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: gryfiński, policki, stargardzki, goleniowski i Gminę Miasto Szczecin.

  Opis

  Działania projektowe

  Etap I –BILANS KOMPETENCJI

  Indywidualna oferta wsparcia i określenie możliwej ścieżki zawodowej dla każdego beneficjenta dokonana poprzez diagnozę jego sytuacji i sporządzenie bilansu kompetencji i indywidualnego planu działania. Etap I trwa 2 tygodnie, łącznie 80 godzin lekcyjnych
  Bilans kompetencji: indywidualne zdiagnozowanie form pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Fundacji

  Trzy formy zajęć:
  1. grupowe badania testowe za pomocą pakietu testów (określają potencjał osobisty, społeczny, zawodowy)
  2. zajęcia w grupie zadaniowej-praca w sytuacjach symulowanych, która ma nauczyć adaptacji w nowej sytuacji, rozwiązywaniu problemów, relacji interpersonalnych.
  3. zajęcia indywidualne, rozmowa, wspólne opracowanie profilu zawodowego, atuty i ograniczenia w zakresie kompetencji zawodowej do funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy.
  Celem tego etapu jest sporządzenie IPD ( indywidualny plan działania) i paszportu kompetencji na podstawie którego nastąpi zaprojektowanie dalszego etapu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości beneficjenta i przyjęcie go dalszego etapu projektu jakim jest symulacyjne przedsiębiorstwo PRACA.

  Na tym etapie beneficjenci otrzymują:
  – posiłek
  – zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej
  – ubezpieczenie NNW
  -paszport kompetencji i IPD

  Etap II: PRZEDSIĘBIORSTWO PRACA

  Przedsiębiorstwo PRACA – kompleksowe przygotowanie beneficjenta zmierzająca do wprowadzenia go na rynek pracy. Czas trwania – 9 tygodni.
  Miejsce: Szczecin, Al. W. Polskiego 69

  Celem udziału w przedsiębiorstwie PRACA jest poprawa samodzielności, uaktywnienie motywacji i potencjału wyłonionego podczas bilansu kompetencji.
  Opracowany zostanie harmonogram pracy oraz „program aktywizacja i integracja”
  W przedsiębiorstwie będą funkcjonowały trzy działy:
  1. dział marketingu/akwizycji
  2. dział produkcji
  3. dział administracyjno-organizacyjny
  Beneficjenci będą otoczeni w mirę potrzeb opieką psychologiczną, pedagogiczną, doradztwem dla osób uzależnionych, doradztwem prawnym, finansowym, wykorzystaniem autoprezentacji itp.

  Równolegle do pracy w firmie PRACA prowadzone będą:
  1. specjalistyczne szkolenia zawodowe niezbędne do zmiany sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy
  2. szkolenia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, grupowe i indywidualne
  3. zajęcia rozszerzające kompetencje:
  – obsługa komputera (20 h)
  – trening poszukiwania pracy, zdrowie, radzenie ze stresem, mobbing, zakładanie działalności gospodarczej, asertywność.
  – zajęcia ruchowe (2 razy w tygodniu)
  i inne stosownie do zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów.

  Beneficjenci na tym etapie otrzymują:
  – stypendium stażowe
  – posiłek (obiad)
  – zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej
  – ubezpieczenie NNW
  -możliwość uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe
  -możliwość podniesienia umiejętności społecznych i poprawę jakości życia poprzez szkolenia, doradztwo i wsparcie indywidualne i grupowe

  Etap III Staż w wybranym zakładzie pracy

  Staż w wybranym zakładzie pracy ma na celu stwierdzenie przydatności beneficjenta do wykonywania zawodu, poznanie specyfiki danej firmy i przypisanych do danego stanowiska zadań. Wykonywać będą powierzone przez pracodawcę czynności w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym 7h dziennie – 35 h na tydzień. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące.

  Beneficjent stażysta otrzymuje:
  – stypendium stażowe
  – ubezpieczenie NNW
  – praktyczny trening umiejętności zawodowych
  – możliwość otrzymania świadectwa/ certyfikatu- – pokrycie kosztów egzaminu
  – możliwość zatrudnienia

  Harmonogram

  1. I grupa (min 15 osób) - od kwietnia do czerwca 2018 r.plus staż

  2. II grupa (min 15 osób) - od lipca do września 2018 r.plus staż

  3. III grupa (mińn15 osób) - od października do grudnia 2018 r.plus staż

  4. IV grupa (min 15 osób) - od stycznia do marca 2019 r.plus staż

  5. V grupa – ilość uczestników 15 - Bilans kompetencji 15.07.2019-26.07.2019 – siedziba JOBfirmy, Al. Wojska Polskiego 69 w godzinach 9.00-15.00

  6. V grupa – ilość uczestników 15 - Przedsiębiorstwo praca 29.07.2019 - 27.09.2019 - siedziba JOBfirmy, Al. Wojska Polskiego 69 w godzinach 9.00-15.00/szkolenia zewnętrzne (miejsca podane później)

  7. V grupa – ilość uczestników 15 - Staże 01.10.2019-31.12.2019 – siedziby potencjalnych pracodawców (miejsca podane później)

  REZULTATY:

  – 45 osób uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,

  – 26 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu,

  – min. 20 osób znajdzie zatrudnienie

  – min. 45 osób nabędzie kompetencje

  – osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  – osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  – osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  – osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Źródła finansowania wydatków

  – Środki wspólnotowe – 1 272 161,12 zł
  – środki krajowe (budżet państwa) – 149 666,01zł
  – prywatne 74 833,02 zł

  WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 496 660,15 zł