Fundacja
111111page001 UE

PAKTY ZATRUDNIENIOWE w Polsce

  Celem projektu

  Celem projektu jest pośrednio poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+. Najważniejszym jednak zadaniem jest zaadaptowanie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego do warunków polskich i przetestowanie go wśród 20 instytucji oraz wdrożenie przez 8 podmiotów.

  Adresaci

  Adresatami są kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50 lat.

  Opis

  Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrwa od lipca 2016 do grudnia 2018, będzie przebiegał w 6 etapach, które będą zawierały: badania, konsultacje, wypracowanie modelu, testy, szkolenia i wizyty studyjne oraz ostateczne wdrożenie testowanego modelu.

  Pakt to porozumienie między pracodawcami, władzami lokalnymi i instytucjami pomocowymi zawarte w celu regulacji zatrudnienia określonej grupy ludzi na określonym terenie. W rozumieniu projektu głównym celem paktu jest przeciwdziałanie bezrobociu osób 50 +.

  Zawiązane Pakty Zatrudnieniowe:
  1. PAKT w POWIECIE ALEKSANDROWSKIM, zawarty 13 grudnia 2016 r. Przystąpiło do niego 12 instytucji: Powiat Aleksandrowski, Urząd Miejski i Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, Gminny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, Urząd Gminy w Zakrzewie, Urząd Miasta Nieszawa, Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbaleks”, Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z o.o., Firma „ARKADIA” Hanna Suchowiecka.
  2. PAKT w POWIECIE PYRZYCKIM, zawarty 16 grudnia 2016 r. Do tego paktu przystąpiło 6 instytucji: Gmina Pyrzyce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, EUROPA SYSTEMS Żabów, BACKER OBR Sp. zo.o. Pyrzyce, Stowarzyszenie Pyrzyckich Przedsiębiorców.
  3. PAKT w POWIECIE OSTROWSKIM, zawarty 30 grudnia 2016 r. w skład którego wchodzi 5 instytucji Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ostrowski Park Przemysłowy i Centrum Rozwoju Komunalnego.
  4. PAKT w POWIECIE SKARŻYSKIM, zawarty 19 grudnia 2016 r.. Tworzy go 7 instytucji: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. Starachowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej; Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Federacja Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Starachowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.
  5. PAKT w POWIECIE ZGIERSKIM i ŁODZI, zawarty 17 lutego 2017 r. To wyjątkowy pakt, który obejmuje podmioty z dwóch rejonów Polski. Tworzą go: Powiat w Zgierzu, Gmina i Miasto Zgierz, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zgierskie Centrum Seniora, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi.

  Budowanie paktów wymagało stałego przekazywania wiedzy i informacji w regionach, wielu spotkań i rozmów. Uświadomienie potencjalnym uczestnikom Paktu, że wspólne rozwiązywanie problemów na rynku pracy przynosi większe efekty nie było łatwe. Potrzeba było pokonania różnic światopoglądowych, a nawet politycznych. Kilka ze zrealizowanych spotkań, mimo zachęty i zaproszenia oraz deklaracji potrzeb ze strony samorządu oraz zaangażowania projektowego Animatora Pracy nie zostało zakończonych zawiązaniem paktu. A szkoda – Ci, którzy się odważyli pracują już pełną mocą. – podkreśla Anna Kamińska-Glück, Kierownik Projektu.

  Jak dotąd zakończono badania dotyczące możliwości stosowania w Polsce Paktów Zatrudnieniowych. Eksperci niemieccy i polscy opracowali rozwiązanie, które jest testowane w ramach toczącego się projektu. Zgodnie z planami odbyły się także spotkania ekspertów i kadry projektu. Miały one miejsce 4 i 24 października 2016 r., wzięło  w nich udział 14 osób ze strony polskiej i niemieckiej. 17 listopada 2016 r. odbyło się też spotkanie grupy sterującej projektu. Obecnie trwają cykliczne spotkania Paktów Zatrudnieniowych w poszczególnych miastach. W każdym z nich bierze udział minimum 2 ekspertów.

  12-13 maja br. w Świnoujściu odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Paktów Zatrudnieniowych.

  W Niemczech regionalne podejście do integracji zawodowej umożliwiło stworzenie 78 Paktów Zatrudnieniowych. Podczas polskiego projektu testowanych jest jedynie 5 Paktów. Ale za to po zakończeniu tego przedsięwzięcia w grudniu 2018 roku, będzie gotowe do skopiowania, innowacyjne  i wolne od błędów rozwiązanie przynoszące efekty.

  PLANOWANE EFEKTY
  – 20 instytucji przetestuje model (w wybranych 5 regionach Polski, w każdym min. 4 podmioty podpiszą Pakt Zatrudnieniowy)

  – 8 instytucji wdroży Pakt Zatrudnieniowy
  – 192 osoby zwiększą wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania Paktów Zatrudnieniowych
  – 29 beneficjentów ostatecznych otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu
  – 2 instytucję podejmą współpracę z partnerem zagranicznym w programie
  – 20 odbiorców projektu weźmie udział we wdrażaniu Paktu Zatrudnieniowego
  – 2 wypracowane podręczniki będące ostateczną wersja produktu
  – 1 wypracowane nowe rozwiązanie modelowe

  PRACA Z BEZROBOTNYMI W RAMACH PAKTU

  Po zawiązaniu paktu rozpoczyna się sedno działań, czyli praca z osobami bezrobotnymi. Wszystkie zawiązane pakty przyjęły do realizacji rekomendowany tzw. model JOBfirmy. Wypracowano go w projekcie w poprzedniej perspektywie finansowej. Oparty jest on także na niemieckim modelu, którego skuteczność była silnie udokumentowana.

  Model JOBfirma

  Koncepcja aktywizacji zawodowej w ramach modelu JOBfirma

  Jedną z głównych przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnieniowego wśród osób w wieku 50+ jest słaba współpraca między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Powodami takiego stanu rzeczy jest niska koordynacja w obszarze zarządzania rynkiem pracy i zbyt mała liczba zawieranych partnerstw.

  Polska znacznie odbiega od innych krajów europejskich pod względem zatrudniania osób w przedziale wiekowym 55-64. Na przykład w 2013 r., w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 59,7%, a w Polsce jedynie 40,6%. W naszym kraju bowiem brak sprawdzonego modelu współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 50+, który dodatkowo uwzględni potencjał gospodarczy regionów, niezależnie od podziału administracyjnego. Warto podkreślić, że pracodawcy jest obojętne z jakiego województwa dojeżdża pracownik. Urzędy zatrudnieniowe poruszają się natomiast w ramach podziałów administracyjnych. Zatem niekorzystne tendencje występujące na lokalnych rynkach potęgują zróżnicowanie regionalne, zwłaszcza tam, gdzie kumulują się negatywne zjawiska sprzyjające bierności i marginalizacji. W rezultacie wydłuża się okres pozostawania bez pracy i maleją szanse na jej znalezienie, zaś dewaluacji ulega wiedza oraz nabyte umiejętności osób bezrobotnych. Ta smutna diagnoza stała się przyczynkiem do realizowania projektu, którego efektem ma być zwiększenia szans na rynku pracy 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku powyżej 50 lat.

  Harmonogram

  1. Po aktualne harmonogramy zjazdów zapraszamy niżej do punktu "Do Pobrania" -

  2. Superwizja dla mentorów w Jaworznie - 28.08.2018

  3. Spotkanie Paktu w Końskich - 27.08.2018 godz. 14:00

  4. Harmonogram Projektu - w plikach do pobrania

  5. Przygotowanie formularza elektronicznego do zgłaszania uwag do dokumentów dotyczących paktów zatrudnieniowych - Szczecin, siedziba Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp 25.09. – 09.10.2017

  6. Administrowanie formularza elektronicznego do zgłaszania uwag do dokumentów dotyczących paktów zatrudnieniowych - Szczecin, siedziba Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp 10.10. – 11.12.2017

  7. Debata w obszarze testowania: zgiersko – łódzkim - Sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16. 13.10.2017 14:00 – 18:00

  8. Debata w obszarze testowania: Pyrzyce - Sala sesyjna nr 282 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 15.11.2017 10:00 – 14:00

  9. Debata w obszarze testowania: powiat aleksandrowski - Świetlica Gminna, ul. Konwaliowa 44, Rożno – Parcele k/Aleksandrowa Kujawskiego 22.11.2017 11:00 – 15:00

  10. Debata w obszarze testowania: powiat skarżyski - Hotel Promień w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 105 23.11.2017 09:00 – 13:00

  11. Debata w obszarze testowania: Ostrów Wielkopolski - Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F, Ostrów Wielkopolski 24.11.2017 10:00 – 14:00

  WARTOŚĆ PROJEKTU

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 750 864,40 zł i obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł:
  ze środków europejskich w kwocie 1 650 890,04 zł, co stanowi 94,29 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

  1. ze środków dotacji celowej w kwocie 47 448,41 zł.
  2. Wkład własny w kwocie 52 525,95 zł pochodzi ze środków prywatnych.

  Do pobrania: