Fundacja TTP
fundusze_europejskie Pomorze_Zachodnie_logo 3_wup EU_EFS_rgb

  Celem projektu

  Cel główny projektu: wspieranie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 72 uczniów Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w okresie 01.2017-02.2018r.

  Adresaci

  72 uczniów ZS SFTPP

  Opis

  Główne rezultaty:
  – 72 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie;
  – 1 szkoła, której pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie;
  – 1 szkoła i placówka systemu oświaty wyposażona w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  – 72 uczniów objętych zostanie doradztwem edukacyjno-zawodowym;
  – 1 projekt edukacyjny zrealizowany w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
  – 105 zrealizowanych godzin kół zainteresowań, warsztatów, laboratoriów;
  – 707 zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych;
  – 110 godzin zajęć realizowanych poza szkołą i/lub lekcjami;
  – 210 godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem eksperymentalnych metod nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki;
  – 62 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
  – 1 szkoła, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  – 1 szkoła szkół i placówka systemu oświaty wykorzysta sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  – 1 szkoła która wykorzystała narzędzia, metody lub formy pracy wypracowane w ramach projektów , w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w ramach PO KL;

  Harmonogram

  Okres realizacji: 01.01.2017-28.02.2018

  Wartość projektu 172 376,25 zł;
  w tym:
  – środki wspólnotowe – 146 519,81 zł;
  – budżet państwa – 10 431,44 zł;
  – środki prywatne – 15 425,00 zł.