Fundacja
fundusze 8 4 UE

Rozwijamy Kluczowe Kompetencje

  Celem projektu

  Celem projektu jest wspieranie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 72 uczniów Gimnazjum Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w okresie 12 m-cy.

  Adresaci

  Opis

  Od stycznia 2017 r. Zespole Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Szczecinie Dąbiu trwa całoroczny projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Rozwijamy Kluczowe Kompetencje”. Pieniądze pozyskane z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dział: Edukacja pozwalają na rozwój zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych z przyrody, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Ze środków tych zrealizowano zakupy nowoczesnych pomocy naukowych i komputerów.

  Młodzież Szkoły będzie też miała lepsze szanse na rynku pracy. W ramach projektu do końca grudnia 2017 r. zafundowane będzie dla uczniów profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe. To ważne, by w dobie szybko zmieniającego się, ale wciąż trudnego rynku pracy, umieć podjąć dobre decyzje związane z przyszłą profesją. Zajęcia będą prowadzili profesjonalni doradcy zawodowi.

  Projekt ma przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz ma na celu zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Ma wzmacniać zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez uczenie innowacyjności i pracy zespołowej.

  Nauczyciele i uczniowie najbardziej cieszą się z perspektyw doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i brakujące pomoce dydaktyczne takie, jak: mikroskopy, plansze edukacyjne, bryły matematyczne, modele szkieletu człowieka, mózgu, odczynniki chemiczne do doświadczeń oraz nowe komputery do pracowni informatycznej.

  Kierownik Projektu: Izabela Ciesielska, Dyrektor Zespołu Szkół SFTPP.

  PLANOWANE EFEKTY
  – 72 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie:
  – 1 szkoła w której pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w programie
  – 1 szkoła/placówka systemu oświaty zostanie wyposażona w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  – 72 uczniów objętych zostanie doradztwem edukacyjno-zawodowym
  – 1 projekt edukacyjny zrealizowany zostanie w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem
  – zostanie zrealizowanych 105 godzin kół zainteresowań, warsztatów, laboratoriów
  – zostanie zrealizowanych 707 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
  – 110 godzin zajęć realizowanych poza szkołą
  – zostanie przeprowadzonych 210 godzin zajęć z wykorzystaniem eksperymentalnych metod nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki
  – 62 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
  – 1 szkoła, w której pracownie przedmiotowe wykorzystają doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  – 1 szkoła/placówka systemu oświaty wykorzysta sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  – 1 szkoła, która wykorzystała narzędzia, metody lub formy pracy wypracowane w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowano produkty projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w ramach PO KL
  WARTOŚĆ PROJEKTU
  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 172 376,25 zł i obejmuje:
  1. dofinansowanie, z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich w kwocie 146 519,81 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  b) ze środków dotacji celowej w kwocie 10 431,44 zł.
  2. wkład własny w kwocie 15 425,00 zł co stanowi 8,95 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł:
  a) ze środków prywatnych.

  Harmonogram

  1. Harmonogram Zajęć Dodatkowych - Harmonogram znajduje się w plikach do pobrania.

  Do Pobrania: