Fundacja
logotypy 2

Żłobek TALENCIK w Szczecinie

  Celem projektu

  Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 40 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu GMINY MIASTA SZCZECIN (GMS), pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

  Cele szczegółowe:

  1. stworzenie min. 40 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu GMS warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, poprzez rozwój opieki instytucjonalnej nad ich Dz3 w okresie 06-2019-05.2021 r.

  2. zagwarantowanie 40 dzieciom z terenu GMS właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka, poprzez otwarcie i prowadzenie żłobka w okresie 06-2019-05.2021 r.

  3. tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników żłobka poprzez uruchomienie i prowadzenie żłobka w Szczecinie w okresie 06-2019-05.2021 r.

  Adresaci

  Adresatami projektu jest 40 osób, (38 kobiet i 2 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r.–Kodeks Pracy.

  Opis

  nr projektu RPZP.06.06.00-32-K009/18

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

  Harmonogram

  Planowane rezultaty projektu:

  100% grupy docelowej podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od przystąpienia do projektu i powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
  powstanie min. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym będą to miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  Wartość projektu: 2 046 120,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 739 202,00 zł
  Wkład własny Beneficjenta: 110 220,00 zł