Fundacja
22.11.2018

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/6.6.2018 RPO WZ na opracowanie projektu budowlanego, nadzór autorski w procesie inwestycyjnym, przeprowadzenie procedur: uzyskania stosownych pozwoleń, zmiany sposobu użytkowania itp.

W związku z realizacją projektu „Żłobek TALENCIK w Szczecinie” (nr projektu RPZP.06.06.00-32-K009/18), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi zmiany sposobu użytkowania wraz z koncepcją przebudowy części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku – siedziby Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Szczecinie, mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 69, na potrzeby żłobka.

I. ZAMAWIAJĄCY
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie obejmował wykonanie:
a) inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) opracowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz wydanie zaleceń konserwatorskich
w zakresie przebudowy,
c) projektu budowlanego wielobranżowego, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji
o warunkach zabudowy, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
d) uzyskanie stosownych opinii, zgód, pozwoleń itd.
e) nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji.

Ponadto Wykonawca gwarantuje wykonanie ww. usługi zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
1. użyteczność dla osób o różnej sprawności,
2. elastyczność w użytkowaniu,
3. proste i intuicyjne użytkowanie,
4. czytelna informacja,
5. tolerancja na błędy,
6. wygodne użytkowanie bez wysiłku,
7. wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
8. percepcja równości.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Szacunkowy termin wykonania zamówienia od 01.12.2018 do dnia 31.05.2019 r. Ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych, zasadnych okoliczności, termin wykonania usługi może ulec zmianie.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (załączniki nr 1) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
2. Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat,
i podatków (także podatku od towarów i usług) dla realizacji całej usługi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać przesłana (pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@fundacjatpp.pl lub dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 12.00

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 433 00 84 oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej: grzegorz.reszka@fundacjatpp.pl

Załączniki:

Podziel się
FacebookLinkedIn