Fundacja TTP
22.01.2020

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku dotyczące realizacji 3 usług

W związku z realizacją projektu „Żłobek TALENCIK w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się zapytaniem o wycenę świadczenie następujących usług:
1) zakup i dostawa środków higienicznych dla dzieci uczęszczających do żłobka
2) zakup i dostawa środków czystości dla dzieci uczęszczających do żłobka
3) zakup i dostawa artykułów i przyborów edukacyjno-dydaktycznych do zajęć plastyczno-ruchowych i do zajęć rozwijających mowę i myślenie
Rozeznanie rynku prowadzone jest oddzielnie dla każdej z ww. usług, co oznacza, że potencjalny wykonawca może złożyć ofertę cenową tylko na jedną część lub analogicznie na wszystkie trzy. 
ZAMAWIAJĄCY
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: sektetariat@fundacjatpp.pl
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówień od dnia 01 lutego 2020 do dnia 31 stycznia 2022 r. Termin z przyczyn niezależnych od zamawiającego może ulec zmianie.
 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZY OFERTY na każdą usługę osobno. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
2.Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat, i podatków (także podatku od towarów i usług).

 MIEJSCE   ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna zostać przesłana (pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@fundacjatpp.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 29 stycznia 2020 r.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 433 0084 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@fundacjatpp.pl

 

 

Załączniki:
1. Formularz oferty cenowej – pomoce dydaktyczne
2. Formularz oferty cenowej-środki czystości
3. Formularz oferty cenowej-środki higieniczne