Fundacja
14.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi – kursy zawodowe dla uczestników projektu „JOBfirma”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2018

Numer ogłoszenia

1110201

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 69, lub pocztą tradycyjną na adres: Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie: do 18 maja 2018 r. do godz. 23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@fundacjatpp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Jankowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 433 00 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „JOBfirma”, umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminów na terenie Miasta Szczecin, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy/wykonawców szkoleń zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
CZĘŚĆ 1 – usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w zakresie:
• „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 6 uczestnika projektu. Zakres tego szkolenia powinien składać się z czterech modułów:
1. B1 – Podstawy pracy z komputerem – min. 15 godzin dydaktycznych;
2. B2 – Podstawy pracy w sieci – min. 20 godzin dydaktycznych;
3. B3 – Przetwarzanie tekstów – min. 20 godzin dydaktycznych;
4. B4 – Arkusze kalkulacyjne – min. 25 godzin dydaktycznych;
Program szkolenia powinien obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie 4 egzaminów.
• „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL PROFILE” dla 1 uczestnika projektu. Zakres tego szkolenia powinien składać się z dwóch modułów:
1. S4 – Edycja Obrazów – min. 40 godzin dydaktycznych;
2. S6 – Web Editing – min. 40 godzin dydaktycznych;
Program szkolenia powinien obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie 2 egzaminów.
Szkolenia powinny być zakończone egzaminem ECDL BASE i STANDARD przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

CZĘŚĆ 2 – usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego w zakresie: „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv
z egzaminem kwalifikacyjnym” dla 3 uczestników projektu. Zakres tego szkolenia powinien składać się z następujących tematów:
1. Budowa, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
2. Eksploatacja, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
3. Montaż, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
4. Bezpieczeństwo
Program szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu.
Szkolenie powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.

CZĘŚĆ 3 – usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego w zakresie: „Zawodowy kurs masażu z egzaminem” dla 1 uczestnika projektu. Zakres tego szkolenia powinien składać się z następujących modułów:
1. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2. Obowiązki i cechy masażysty
3. Omówienie i demonstracja technik stosowanych w masażu klasycznym
4. Anatomia
5. Metodyka masażu klasycznego
6. Doskonalenie podstawowych technik w masażu klasycznym
7. Masaż stopy
8. Wskazania do masażu klasycznego
9. Przeciwwskazania do masażu klasycznego
10. Fizjologiczne reakcje organizmu na masaż klasyczny
11. Masaż powierzchni przedniej i tylnej podudzia
12. Masaż rożnych części ciała
Program szkolenia powinien obejmować minimum 160 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu.
Szkolenie zawodowe powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie tytuł profesjonalnego masażysty z prawem do wykonywania zawodu.

Wszystkie ww. szkolenia powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 1632) poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
Kod CPV
80530000-8
Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji szkolenia planowane jest w okresie między 28 maja a 8 czerwca 2018 roku. Dokładny termin oraz godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym i określone w zawartej umowie. Szkolenia powinny być realizowane w dni powszechne od poniedziałku do piątku w wymiarze maksymalnie 6 godzin dziennie.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres maj 2018 – lipiec 2018 r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryteria dostępu
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Weryfikacja na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty cenowej.
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) zapewnienie programu szkolenia, którego realizacja przygotuje Uczestników/ Uczestniczki szkolenia do zdania egzaminu certyfikującego, umożliwiającej osiągnięcie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Weryfikacja na podstawie załącznika do oferty cenowej niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
• CENA – 60% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
• DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH – 10% (weryfikowane na podstawie wykazu zrealizowanych usług, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
• CERTYFIKACJA/AKREDYTACJA – 30% (weryfikowane na podstawie stosownych kserokopii dokumentów potwierdzających certyfikację/akredytację)
Oferta w każdej części może zdobyć maksymalnie 100 pkt. (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty):

CENA
Maksymalną liczbę punktów – 60, otrzyma Oferent (co stanowi kryterium 60 % wyboru oferty), który zaproponuje najniższą cenę brutto w danej części. Oferent otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Pi (C) = C min/ C i * Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci -cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

2) DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. od dnia 18.05.2015 r. Przy czym przydzielając punktację za doświadczenie Zamawiający uwzględni tylko te szkolenia, które w ramach jednej umowy przewidywały przeszkolenie grupy wynoszącej minimum ilości w każdej części tj. część 1 – 7 osób, część 2 – 3 osoby, część 3 – 1 osoba.
Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane w wyniku porównania ilości wykonanych usług szkoleniowych w ocenianej ofercie (D „i”) z ofertą, w której wykazane zostanie największe Doświadczenie (Dmax) w danej części, liczone w ilości usług. Punkty za doświadczenie przyznane będą wyłącznie wówczas, gdy wskazane będą min. 2 zrealizowane usługi o specyfikacji wskazanej
w ofercie lub dziedzinie pochodnej. Za szkolenia pochodne uznaje się w części:
1 – wszystkie szkolenia komputerowe,
2 – szkolenia z zakresu elektryk lub inne, w ramach których w programie szkoleniowym wstępował moduł związany z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv
3 – wszystkie szkolenia zawodowe w zakresie masażu
Weryfikacja kryterium na podstawie załącznika nr 5 – wykaz zrealizowanych usług do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączonych referencji, potwierdzeń, protokołów. Punktacja wyliczana
w oparciu o wzór: D część 1,2,3 = D „i” / D max x 10 pkt.
Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 10 pkt. (co stanowi kryterium 10 % wyboru oferty).

3) CERTYFIKACJA/AKREDYTACJA
Punkty za kryterium „certyfikacja/akredytacja” zostaną przyznane na podstawie dołączonej do oferty cenowej kserokopii posiadanych certyfikatów i/lub akredytacji związanych z przedmiotem zamówienia.
Oferent otrzyma w ramach tego kryterium punkty, jeśli posiada:
– akredytację Kuratorium Oświaty na dany rodzaj szkolenia zawodowego,
– akredytację mobilne Laboratorium ECDL,
– certyfikat systemu zarządzania jakością ISO,
Oferent, który załączy kserokopię ww. certyfikatów lub akredytacji otrzyma maksymalnie 30 pkt. (co stanowi kryterium 30 % wyboru oferty).

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

Adres

al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu
914330084

Fax
918120899

NIP
8521704009

Tytuł projektu
JOBfirma

Numer projektu
RPZP.07.01.00-32-K603/17-00

Inne źródła finansowania
Projekt JOBfirma jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Załączniki:

Podziel się
FacebookLinkedIn