Fundacja
24.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi – przeprowadzenie zawodowego kurs masażu z egzaminem dla 1 uczestnika projektu „JOBfirma”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację usługi – przeprowadzenie zawodowego kurs masażu z egzaminem dla 1 uczestnika projektu „JOBfirma”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Nr postępowania: 5/7.1/2018/RPO
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Podstawa prawna:
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Zamawiający
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia zawodowego w zakresie: „Zawodowy kurs masażu z egzaminem” dla 1 uczestnika projektu. Zakres tego szkolenia powinien składać się z następujących modułów:
1. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2. Obowiązki i cechy masażysty
3. Omówienie i demonstracja technik stosowanych w masażu klasycznym
4. Anatomia
5. Metodyka masażu klasycznego
6. Doskonalenie podstawowych technik w masażu klasycznym
7. Masaż stopy
8. Wskazania do masażu klasycznego
9. Przeciwskazania do masażu klasycznego
10. Fizjologiczne reakcje organizmu na masaż klasyczny
11. Masaż powierzchni przedniej i tylnej podudzia
12. Masaż rożnych części ciała
Program szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin dydaktycznych oraz dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu.
Szkolenie zawodowe powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie tytuł profesjonalnego masażysty z prawem do wykonywania zawodu.

Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 1632) poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego
w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
Ponadto:
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie
e-learningu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 13 lipca 2018 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
5. Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, egzaminów, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
10. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a) prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
c) dziennika zajęć i protokół egzaminacyjny,
d) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu.
11. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
13. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie realizacji szkolenia planowane jest w okresie między 4 a 8 czerwca 2018 roku. Dokładny termin oraz godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym
i określone w zawartej umowie. Szkolenia powinny być realizowane w dni powszechne od poniedziałku do piątku w wymiarze maksymalnie 6 godzin dziennie.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres czerwiec r. 2018 – lipiec 2018 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminów na terenie Miasta Szczecin, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
4. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

4. Warunki udziału w postępowaniu
1) Kryteria dostępu
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Weryfikacja na podstawie kopii wpisu załączonej do składanej oferty cenowej.
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) zapewnienie programu szkolenia, którego realizacja przygotuje Uczestników/ Uczestniczki szkolenia do zdania egzaminu certyfikującego, umożliwiającej osiągnięcie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Weryfikacja na podstawie załącznika do oferty cenowej niniejszego zapytania ofertowego.

2) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. W wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia może zostać wybrany tylko jeden Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

6. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria wyboru:
• CENA – 60% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
• DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH – 10% (weryfikowane na podstawie wykazu zrealizowanych usług, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
• CERTYFIKACJA/AKREDYTACJA – 30% (weryfikowane na podstawie stosownych kserokopii dokumentów potwierdzających certyfikację/akredytację)
Oferta w każdej części może zdobyć maksymalnie 100 pkt. (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty):

1) CENA
Maksymalną liczbę punktów – 60, otrzyma Oferent (co stanowi kryterium 60 % wyboru oferty), który zaproponuje najniższą cenę brutto. Oferent otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

2) DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. od dnia 31.05.2015 r. Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane w wyniku porównania ilości wykonanych usług szkoleniowych
w ocenianej ofercie (D „i”) z ofertą, w której wykazane zostanie największe Doświadczenie (Dmax), liczone w ilości usług. Punkty za doświadczenie przyznane będą wyłącznie wówczas, gdy wskazane będą min. 2 zrealizowane usługi o specyfikacji wskazanej w ofercie.
Weryfikacja kryterium na podstawie załącznika nr 5 – wykaz zrealizowanych usług do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączonych referencji, potwierdzeń, protokołów. Punktacja wyliczana
w oparciu o wzór:
D = D „i” / D max x 10 pkt.
Oferta z największym doświadczeniem otrzyma 10 pkt. (co stanowi kryterium 10 % wyboru oferty).

3) CERTYFIKACJA/AKREDYTACJA
Punkty za kryterium „certyfikacja/akredytacja” zostaną przyznane na podstawie dołączonej do oferty cenowej kserokopii posiadanych certyfikatów i/lub akredytacji związanych z przedmiotem zamówienia.
Oferent otrzyma w ramach tego kryterium punkty, jeśli posiada:
– akredytację Kuratorium Oświaty na dany rodzaj szkolenia zawodowego,
– certyfikat systemu zarządzania jakością ISO,
Oferent, który załączy kserokopię ww. certyfikatów lub akredytacji otrzyma maksymalnie 30 pkt. (co stanowi kryterium 30 % wyboru oferty).

7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wymagania podstawowe
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.fundacjatpp.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.
6. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania
i udzielonych wyjaśnień.
7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
2) Forma oferty
1. Oferta może być złożona w jednej z następujących form: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

3) Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami:
a) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy – aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności,
b) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny,
c) kserokopię wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych,
d) program szkolenia.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik nr 3.
4. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik nr 4.
5. Opcjonalnie wykaz zrealizowanych usług tożsamy z przedmiotem zamówienia stanowiący wraz z referencjami załącznik nr 5, jeśli dotyczy.
6. Opcjonalnie kserokopia posiadanych certyfikatów i akredytacji.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Grzegorz Reszka – tel. 91 433 00 84, e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl,

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@fundacjatpp.pl, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 69, lub pocztą tradycyjną na adres: Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 23:59

10. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności).
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Odrzucenie Wykonawcy
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1. w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym kryterium dostępu,
2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,
4. w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez uprawnioną osobę,
5. w przypadku gdy oferta wpłynęła po terminie wskazanym w pkt. 9 zapytania ofertowego.
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.

13. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.fundacjatpp.pl
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.

Dokumenty do pobrania:

Podziel się
FacebookLinkedIn